بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

برای احمد زیدآبادی و رنجی که تجریه می کند !
۷ - آذر - ۱۴۰۱
استفادۀ ابزاری از شادی مردم، ممنوع !
۷ - آذر - ۱۴۰۱
گفت وگوی ملی خشونت پرهیز
۱ - آذر - ۱۴۰۱
ما نباید روایت تجزیه طلبانه را بپذیریم ! (گفتگو با احسان هوشمند، پژوهشگر مسائل اقوام دربارۀ اعتراضات اخیر)
۳۰ - آبان - ۱۴۰۱
درخواست تجدیدنظر در احکام اعدامی صادره
۲۹ - آبان - ۱۴۰۱
ریشه های تاریخی توهین به تیم ملی فوتبال ایران (خاطره ای از یکی از زندانیان سیاسی)
۲۷ - آبان - ۱۴۰۱
نارضایتی، درماندگی اجتماعی و اعتراض
۲۲ - آبان - ۱۴۰۱
لزوم حفظ کرامت پزشکان و دانشجویان
۱۷ - آبان - ۱۴۰۱
تأملی دربارۀ گزارش نادرست جاوید رحمان در مورد نامگذاری ژینا
۱۶ - آبان - ۱۴۰۱
دولت ملی و خروج از دایرۀ ناکارآمدی
۲۸ - مهر - ۱۴۰۱