بایگانی مربوط به دسته‌ی نگاه روز

اشتباه دولتمردان ‌در کاربست مفاهیم حقوقی و سیاسی
۸ - آذر - ۱۴۰۰
اردوغان، باغچه‌لی و بازی مخاطره‌آمیز نقشه !
۸ - آذر - ۱۴۰۰
دربارۀ مسئولیت حفظ جان‌ زندانی در زندان‌ها
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
در حاشیۀ گزینش استاندار کردستان
۱۱ - آبان - ۱۴۰۰
تذکری به رئیس فدراسیون کشتی
۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
لزوم تدوین وظایف و مسئولیت‌های ائمۀ جمعه
۱۴ - مهر - ۱۴۰۰
حادثۀ مرگ‌بار و چالش‌های توسعۀ کردستان
۱۳ - مهر - ۱۴۰۰
ضرورت آسیب شناسی رویکردهای دولت های پیشین
۸ - شهریور - ۱۴۰۰
آمار تفکیکی کرونایی‌ها
۲۸ - مرداد - ۱۴۰۰
مهاجران افغانستانی و انتخابات اخیر‌‌ در ایران
۲۳ - مرداد - ۱۴۰۰