۱ - شهریور - ۱۳۹۹
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


کارنامۀ غیرنفتی دولت ملی

نوشتۀ : هوشنگ طالع

چاپ دوم : ۱۳۹۷

۲۰۳ صفحه – ۲۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند

خرید تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

دکتر هوشنگ طالع ، نویسنده در این کتاب دو موضوع را مورد پژوهش قرار داده است :۱. تاریخ کشف نفت و بهره برداری از نفت و درگیری های ایران با استعمارگران و مقاومت در برابر چیرگی آنها بر این ثروت ملی ۲. بررسی کارنامه و دستاوردهای دولت محمد مصدق در زمینۀ اقتصاد ناوابسته به نفت .

پژوهشگر مولف در پنج گفتار اصلی سامان داده است :۱ . نفت در ایران  2. از امتیاز دارسی تا لغو امتیاز دارسی ۳.غوغای نفت ۴.فراگشت ملی شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور ۵. کارنامۀ غیرنفتی دولت ملی

در بخش کارنامۀ غیرنفتی دولت ملی گزارش و آگاهی های ارزشمندی در زمینۀ اصلاحات ساختار نهادها و سازمان های دولتی در طول عمر کوتاه دولت مصدق به دست داده شده است .

نظر شما