۲۶ - مهر - ۱۳۹۱
عقاب علی احمدیکوروش، شهریار دادگر
نوشته: ویلیام ولفگانگ
ترجمه: بهرام شالگونی – کریم طاهرزاده بهزاد
چاپ دوم: ۱۳۸۹
۲۷۱ صفحه – ۵۰۰۰ تومان
ناشر: جام – تلفن: ۶۶۴۰۰۲۲۳


زندگی کوروش و داریوش بزرگ
نوشته: علی محمد فره وشی
چاپ چهارم: ۱۳۸۹
۵۱۹ صفحه – ۱۰۰۰۰ تومان
ناشر: به آفرین – تلفن: ۶۶۴۶۰۱۰۳


پاسارگاد
(گزارش از کاوش های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا از سال
۱۹۶۳-۱۹۶۱)
نوشته: دیوید استروناخ
ترجمه: حمید خطیب شهیدی
چاپ اول: ۱۳۷۹
۶۱۶ صفحه: ۴۰۰۰ تومان
ناشر: سازمان میراث فرهنگی کشور


پرسپولیس پایتخت شاهان هخامنشی
نوشته: هاید ماری کخ
چاپ دوم: ۱۳۷۹
۱۱۰ صفحه (به زبان آلمانی)
ناشر: یساولی- تلفن: ۶۶۴۶۱۰۰۳


داریوش و پارس‌ها
(تاریخ و فرهنگ ایران در دوره هخامنشیان)
نوشته: والتر هینتس
ترجمه: عبدالرحمن صدریه
۳۰۴ صفحه – ۶۲۰۰ تومان
ناشر: امیرکبیر – تلفن: ۶۶۴۰۵۴۵۰-۶۶۴۸۷۱۲۰


تحقیقی علمی دربارۀ پیشینه و کیستی ذوالقرنین (کوروش و بازیابی هویت ملی)
تحقیق و تالیف: جلیل عرفان منش
با مقدمۀ دکتر علی اکبر ولایتی
چاپ اول: ۱۳۸۸
۶۳۰ صفحه
ناشر: فرهنگ مکتوب


لشکرکشی خشایارشا به یونان
نوشته: چارلز هیگ نت
ترجمه: خشایار بهاری
چاپ دوم: ۱۳۸۹
۴+۴۹۷ صفحه- ۹۰۰۰ تومان
ناشر:  کارنگ – تلفن: ۹- ۶۶۴۵۲۰۴۹

 


سخنان شاهان هخامنشی در تخت جمشید
به کوشش: علی اصغر شریعت زاده
چاپ اول: ۱۳۸۸
۷۲ صفحه- ۴۰۰۰ تومان
ناشر: پازینه- تلفن: ۸۸۰۰۶۶۲۶


ذوالقرنین، اسکندر یا کوروش
نوشته: علی اقبالی
چاپ اول: ۱۳۸۶
۴۳۵ صفحه-: ۷۵۰۰ تومان
ناشر: موسسه عمران و آبادی روستاها (همدان) تلفن: ۸۲۵۲۷۶۶


مدیریت کوروش کبیر
(هنر رهبری و رزم آوری)
نوشته: گزنفون
ویرایش: لاری هدریک
ترجمه: میترا نظامی
۱۵۶ صفحه – ۴۳۰۰ تومان
ناشر: نوآوران دانشگاه پارسه – تلفن: ۰۹۱۹۴۸۸۵۹۳۹


پاسارگاد و وصیتنامۀ کوروش بزرگ
به کوشش: علی اصغر شریعت زاده
چاپ اول: ۱۳۸۸
۹۴ صفحه- ۴۳۰۰ تومان
ناشر پازینه – تلفن: ۸۸۰۰۶۶۲۶


از کوروش کبیر تا داریوش کبیر
نوشته: بهنام محمدپناه
چاپ هفتم: ۱۳۸۹
۹۰ صفحه+ آلبوم- ۳۵۰۰ تومان
ناشر: سبزان- تلفن: ۸۸۳۱۹۵۵۸-۸۸۸۴۷۰۴۴


منم کوروش، شهریار روشنایی ها
سروده: سیدعلی صالحی
چاپ چهارم: ۱۳۹۰
متن دوزبانه فارسی و انگلیسی- ۶۲+۱۵۹ صفحه- ۵۰۰۰ تومان
ناشر: انتشارات ابتکار نو- تلفن: ۸۸۸۴۱۹۵۲


فلز کاری در دوران هخامنشی، اشکانی، ساسانی
نوشته: سی. گانتر –  پل. جت
ترجمه: شهرام حیدرآبادیان
چاپ اول: ۱۳۸۳
۳۸۰ صفحه- ۳۸۰۰ تومان
ناشر انتشارات گنجینۀ هنر – تلفن: ۶۶۵۱۱۸۲۳-۶۶۴۹۶۳۸۹

کوروش کبیر در آیینۀ ادیان و مذاهب
نوشته: فاروق صفی زاده
چاپ اول: ۱۳۹۰
۳۴۱ صفحه- ۱۰۸۰۰ تومان
ناشر: حکایتی دیگر- تلفن: ۶۶۴۶۰۸۹۱-۶۶۴۰۸۸۷۲


زرتشت، کوروش و حقوق بشر
گردآورنده: مسعود متواضع
چاپ دوم: ۱۳۸۹
۱۱۲ صفحه – ۳۰۰۰ تومان
ناشر: انتشارات کاکتوس – تلفن: ۶۶۹۰۱۵۷۲-۶۶۴۳۴۹۵۱


هخامنشی‌ها، تمدن و هنر
نوشته: محمد شاهیجانی
چاپ سوم: ۱۳۹۰
۲۰۸ صفحه – ۷۵۰۰ تومان
ناشر: سبزان – تلفن:  ۸۸۳۱۹۵۵۸-۸۸۸۴۷۰۴۴

داریوش بزرگ، شاه ایرانیان
نوشته: هانس کنایفل
ترجمه: جواد سیداشرف
چاپ هفتم: ۱۳۸۷
۴۵۶ صفحه- ۱۸۰۰۰ تومان
ناشر: نگارستان کتاب – تلفن: ۶۶۴۶۴۱۱۷ – ۶۶۹۶۲۳۲۲


اعتبار باستان شناختی پارس و آریا
نوشته: محمد تقی عطایی و علی‌اکبر وحدتی
چاپ اول: ۱۳۸۲
۱۵۰ صفحه – ۱۶۰۰ تومان
ناشر: شیرازه کتاب و پردیس دانش- تلفن: ۲۲۲۰۶۱۳۳


دومین منجی
(نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت، برآمدن هخامنشیان)
نوشته: قیصر کللی
چاپ اول: ۱۳۸۶
۱۱۲ صفحه – ۱۶۰۰ تومان
ناشر: انتشارات پایان – تلفن: ۰۹۱۲۲۵۰۶۲۰۷


آشتی با تاریخ
(نقدهایی بر آرای ناصر پورپیرار)
به کوشش: علیرضا افشاری
چاپ اول: ۱۳۸۱
۳۵۰ صفحه – ۲۴۰۰ تومان
ناشر: حوض نقره – تلفن: ۰۹۱۲۴۵۷۲۳۴۳


کوروش و بابل
نوشته: هوشنگ صادقی
چاپ اول: ۱۳۸۷
۱۶۲ صفحه –
ناشر: نگاه


قوم آریا
نوشته: داریوش احمدی
چاپ: دوم
۲۳۲ صفحه –  ۴۵۰۰ تومان
ناشر : مرکز مطالعات‌ و تحقیقات ‌ادیان ‌و مذاهب


پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باستان
نوشته : داریوش احمدی 
چاپ اول: ۱۳۸۶
۲۰۸ صفحه
ناشر: جوانه توس


هزاره های پرشکوه
نوشته: داریوش احمدی
۲۱۲ صفحه –  ۲۲۰۰ تومان
ناشر: انتشارات گرگان


دوازده قرن شکوه
(نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت)
نوشته: داریوش احمدی، حمید مشعوف، امیر نعمتی لیمایی، محمدنبی سلیم
چاپ اول: ۱۳۸۳
۱۲۰ صفحه –  ۱۱۰۰ تومان
ناشر: امید مهر


پاسخ به تاریخ
(پاسخ به فیلم ۳۰۰ از دیدگاه متون تاریخی و باستانی)
نوشته: فاروق صفی زاده
چاپ اول: ۱۳۸۶
۴۸۴ صفحه – ۵۹۰۰ تومان
ناشر: پیام آپادانا

شماره تلفن کتابفروشی‌های معتبر و مرکزهای پخش کتاب:

انتشارات طهوری: ۶۶۴۰۶۳۳۰
کتابفروشی خوارزمی: ۶۶۴۰۰۷۰۶
کتابفروشی فروهر: ۶۶۴۶۲۷۰۴
پخش کتاب گزیده: ۶۶۴۰۰۹۸۷
پخش کتاب کلبه کتاب: ۶۶۴۶۹۶۲۴
پخش کتاب ماد:  ۶۶۴۸۷۶۵۸

نظر شما