۲۵ - مهر - ۱۳۹۱
عقاب علی احمدی


 

کتیبه‌های هخامنشی

گزارش: پی یر لوکوک

ترجمه: نازیلا خلخالی

زیرنظر: ژاله آموزگار

چاپ سوم: ۱۳۸۹

 ۳۷۶صفحه – ۱۰۰۰۰ تومان

ناشر: فرزان روز – تلفن: ۸۸۷۸۵۲۰۵- ۸۸۸۷۲۴۹۹

ایرانیان، یونانیان و رومیان

(نگاهی به داد و ستد فرهنگی میان ایران و یونان)

نوشته: ژوزف ویسهوفر

ترجمه: جمشید ارجمند

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۱۴۷ صفحه – ۶۵۰۰ تومان

ناشر: فرزان روز – تلفن: ۸۸۷۸۵۲۰۵-۸۸۸۷۲۴۹۹

کوروش کبیر

 نوشته: آلبر شاندور

ترجمه: هادی هدایتی

چاپ اول: ۱۳۸۹

  ۳۳۲ صفحه- ۶۵۰۰ تومان

ناشر: ثالث – تلفن:۷-۸۸۳۲۵۳۷۶

استوانۀ کوروش بزرگ

(تاریخچه و ترجمۀ کامل متن)

نوشته  : شاهرخ رزمجو

چاپ اول: ۱۳۸۹

۹۵+۶۴ صفحه – ۱۲۰۰۰ تومان

ناشر: فرزان روز – تلفن: ۸۸۷۸۵۲۰۵-۸۸۸۷۲۴۹۹

سکه‌های ایران زمین

(از دورۀ هخامنشی تا پایان دورۀ پهلوی)

به کوشش: علی اصغر شریعت‌زاده

چاپ اول: ۱۳۹۰

 ۳۳۸ صفحه (رنگی مصور)- ۲۵۰۰۰ تومان

ناشر  : پازینه و موسسۀ کتابخانۀ موزه ملی ملک – تلفن: ۷-۶۶۹۷۵۲۴۶

هنر رهبری و کشورداری کوروش بزرگ

نوشتۀ: گزنفون

ویرایش انگلیسی: لاری هدریک

ترجمه: کوروش زعیم

چاپ اول: ۱۳۸۸

۲۴۸ صفحه – ۶۸۰۰ تومان

ناشر: ایرانمهر

کورش کبیر، حقیقت تاریخ

نوشته: فرشاد ابریشمی

 ۶۵۰۰ تومان

ناشر: انتشارات ابریشمی فر

پارسه پایتختی کهن (نگاهی دیگر به تخت جمشید)

تدوین: محسن نیکبخت

چاپ اول: ۱۳۸۸

۲۷۸ صفحه – ۶۵۰۰ تومان

ناشر: کتاب پارسه

فرمان کوروش هخامنشی

گزارش: احمد نوری

ویراستار: فرانک دوانلو

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۷۲ صفحه – ۶۵۰۰ تومان

ناشر: انتشارات آرتامیس – تلفن: ۲۳۴۵۱۹۳- ۰۲۲۸

تاریخ کوروش هخامنشی

نوشته: شروین وکیلی

چاپ اول: ۱۳۸۹

۲۴۵ صفحه – ۸۵۰۰ تومان

ناشر: شورآفرین – تلفن: ۷۷۶۰۳۲۱۲

ایران باستان

نوشته: نادر میرسعیدی

چاپ سوم:   ۱۳۹۰

 ۱۲۰ صفحه – ۲۵۰۰ تومان

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی –  تلفن: ۲-۸۸۸۴۹۴۶۱-۰۹۱۲۲۱۷۷۶۴۷

داریوش بزرگ

نوشته: رضا شعبانی

چاپ سوم: ۱۳۹۰

 ۱۱۶ صفحه – ۲۵۰۰ تومان

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی –  تلفن: ۲-۸۸۸۴۹۴۶۱-۰۹۱۲۲۱۷۷۶۴۷

تخت جمشید

نوشته: حسین سلطان زاده

چاپ ششم: ۱۳۹۰

 ۱۱۸ صفحه – ۲۵۰۰ تومان

ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی –  تلفن: ۲-۸۸۸۴۹۴۶۱-۰۹۱۲۲۱۷۷۶۴۷

شهریار دادگستر، کوروش بزرگ

نوشته: ابوالقاسم آخته

چاپ اول: ۱۳۸۹

 ۵۴ صفحه – ۳۰۰۰ تومان

ناشر: انتشارات پر تهران شهر  – تلفن: ۶۶۴۷۵۰۵۱-۰۹۱۲۲۰۳۷۳۵۴

ایران باستان

نوشته: جان کرتیس

ترجمه: علی اصغر بهرامی

چاپ اول: ۱۳۷۹

۹۸ صفحه – ۳۰۰۰ تومان

ناشر: نشر توسعه

داریوش بزرگ

نوشته: یاکوب ابوت

ترجمه: عباسقلی غفاری فرد

چاپ اول: ۱۳۸۷

۲۹۶ صفحه  – ۴۵۰۰ تومان

ناشر: نگاه – تلفن: ۶۶۹۷۵۷۱۱

یونانیان و پارسیان

نوشته: هرمان بنگسون

ترجمه: تیمور قادری

چاپ اول: ۱۳۸۸

۵۰۱ صفحه – ۸۶۰۰ تومان

ناشر: مهتاب –  تلفن: ۶۶۴۹۰۶۱۶-۶۶۴۹۱۷۴۷

دنیای ناشناختۀ هخامنشیان

نوشته: داریوش احمدی

چاپ دوم: ۱۳۸۷

۱۸۴ صفحه – ۲۸۰۰ تومان

ناشر: جوانه توس – تلفن: ۶۶۹۷۰۶۷۷

هخامنشیان فرمانروایان زمین و دریا

نوشته: داریوش احمدی

چاپ اول: ۱۳۸۸

۲۰۸ صفحه – ۳۹۰۰ تومان

ناشر: جوانه توس – تلفن: ۶۶۹۷۰۶۷۷

کوروش، خورشید ایران زمین

نوشته: گی راشه

ترجمه: محمد مجلسی

چاپ اول: ۱۳۸۶

۲۸۰ صفحه – ۳۵۰۰ تومان

ناشر: نشر دنیای نو – تلفن: ۶۶۴۰۲۵۷۱-۶۶۴۹۱۹۰۸

راز کوروش بزرگ

پژوهش: کوروش کرمی پور

چاپ اول: ۱۳۹۰

۵۱۴ صفحه – ۱۶۰۰۰ تومان

ناشر: علمی – تلفن: ۶۶۴۶۵۹۷۰

امپراتوری کوروش کبیر

نوشته: موسی نثری همدانی

ویراسته: محسن نیک بخت

چاپ سوم: ۱۳۸۸

۶۵۱ صفحه – ۱۱۰۰۰ تومان

ناشر: کتاب پارسه – تلفن: ۶۶۹۵۴۵۷۲-۶۶۹۵۶۸۷۷

 

کوروش هخامنشی، بنیانگذار ایران پهناور

نوشته: ناهید فرشاد مهر

چاپ پنجم:  ۱۳۸۸

۳۹۳ صفحه –  ۶۸۰۰ تومان

ناشر: محمد

نظر شما