۲۵ - تیر - ۱۳۹۹دادرسی گذرا

در جامعه های پس از گذار


نوشته ی : محمدرضا خوبروی پاک

چاپ اول : ۱۳۹۸

۲۲۹ صفحه – ۴۲۰۰۰ تومان


ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶
نشانی پایگاه (سایت) هزارکرمان برای خرید اینترنتی: www.hazarekerman.ir

نظر شما