۱۸ - مهر - ۱۳۹۱


منتشر شد:

مارکسیم، دیکتاتوری و دموکراسی

نوشتۀ: غلامحسین مظلومی عقیلی

چاپ اول: ۱۳۹۰

۳۳۴ صفحه –  ۶۸۰۰۰ریال

ناشر: انتشارات ایرانمهر – تلفن: ۰۹۳۷۸۳۲۶۵۴۲

نظر شما