۲ - بهمن - ۱۳۹۵


Tulip

تولیپ

نوشته ی : رومن   گاری

ترجمه ی :  کاظم    سادات اشکوری

چاپ اول  : ۱۳۸۳
۱۶۰  صفحه – ۲۵۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت ) فروش اینترنتی :  www.hazarekerman.ir 

نظر شما