۲۸ - شهریور - ۱۳۹۲


Azari Dialect

آذری  یا  زبان  باستان  آذربایجان

نوشته ی : احمد  کسروی تبریزی

چاپ اول :  ۱۳۹۶  

۱۱۸ صفحه – ۸۰۰۰ تومان

ناشر : نشر هزار – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir 

نظر شما