۱۳ - خرداد - ۱۴۰۳
در هرآنچه می بینم، کمی از من باقی ست
(رباعی های پسوآ، با تاثیر از حکیم عمر خیام)

سرودۀ : فرناندا پسوآ
ترجمۀ : علی شاهمرادی
ویرایش : کاظم سادات اشکوری

چاپ اول : ۱۴۰۰
۷۱ صفحه – ۵۰ هزار تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – فروش تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۲۱ ۰
پایگاه فروش اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir

نظر شما