۱۰ - مرداد - ۱۴۰۰


دست راست دختر قهرمان ایرانی، فرزانه فصیحی،
مسابقات مقدماتی دو ۱۰۰متر زنان ، بازی های المپیک توکیو ۲۰۲۰


فرزانه فصیحی !

دل یک ایران با گام های تو تپید .

تو ادامۀ گردآفرید ، و زنان شاهنامه هستی.

نظر شما