۲۹ - اسفند - ۱۴۰۱


گسترۀ برپایی جشن نوروز به مرکزیت ایران تا مغولستان در شرق، و آلبانی در شرق اروپا ، و از هندوستان تا تاتارستان در روسیه.
در برخی از این کشورها روز یکم فروردین را جشن می گیرند، در برخی دیگر روز یکم فروردین تعطیل ملی است.

برگرفته از: صفحۀ سعیدۀ پراش در سامانۀ توییتر

نظر شما