۱۵ - فروردین - ۱۴۰۰
نوشتۀ : احسان هوشمند


امضای اسناد همکاری ۲۵ساله میان ایران و چین به یکی از مباحث انتقادی جدی در فضای سیاسی، رسانه ای، مجازی و شبکه های اجتماعی کشور مبدل شده است. بازتاب این موضوع به حدی بود که با وجود موضع گیری مسئولان مختلف کشور و نیز انتشار مطالب متعدد در صداوسیما، باز این واکنش های منفی استمرار داشت. اگر از نوشته ها و واکنش های گروهی از خارج نشینان جنگ طلب بگذریم، واکنش شمار درخور توجهی از دیگر ایرانیان به این موضوع، نشان دهندۀ یکی از مختصات اجتماعی و سیاسی در ایران امروز است. به سخن دیگر، گروه بسیار زیادی از مطالب و کامنت های تولیدشده در بارۀ این توافق نشانگر مخدوش شدن جدی اعتماد به سیستم سیاسی در ایران امروز است.

ابعادی از این بی اعتمادی نیز در سال های گذشته خود را نمایانده است. کمک درخور توجه شهروندان به هنرمندان و ورزشکاران پیش کسوت در جریان زلزلۀ کرمانشاه یکی از نمونه های این مدعا است. رسانه ای شدن توافق ۲۵ساله میان ایران و چین در سال گذشته نیز گویا قربانی این بی اعتمادی و اعتراض گسترده در سال گذشته شده بود. زمینه های گسترش شتابان بی اعتمادی در شرایط کنونی ایران چیست؟ چرا جامعۀ ایران نسبت به هر نوع رویداد یا پدیدۀ سیاسی یا اجتماعی و فرهنگی که به نحوی با سیستم سیاسی در ارتباط باشد، بی اعتماد شده است؟ بی اعتمادی پدیده ای تاریخی در کشور ما است؛ اما ابعاد آن در سال های اخیر عمیق تر شده است. یافتن ابعاد و زمینه ها و علل و عوامل بی اعتمادی در شرایط کنونی ایران نیازمند مطالعات میدانی متعدد و متنوع است. مطالعات مختلفی نیز در این باره صورت گرفته است. بررسی مطالعات صورت گرفته نشانگر ارتباط بی اعتمادی با چند پدیدۀ دیگر است که افکار عمومی نسبت به آن حساسیت درخوری دارد…

۱.بخشی از زمینه های بی اعتمادی به باور عمومی رو به تزایدی بازمی گردد که نشانگر ارزیابی جدی بخش بزرگی از افکار عمومی ایرانیان از ناکارآمدی سیستم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است. جامعه در حال ارزیابی روزانه از کارآمدی نهادهای مختلف حاکمیتی است و بر اثر مواجهه با مسائل و مشکلات روزافزون از جمله بی کاری دامن گستر، تورم لگام گسیخته و گرانی روزافزون و افزایش شمار فقرا و تضعیف طبقۀ متوسط، رشد آسیب های اجتماعی و پدیده های از این دست، به این ارزیابی می رسد که ناکارآمدی معضل اساسی سیستم است. پس در شرایط ناکارآمدی نمی توان به تصمیمات و اقدامات و برنامه های پیش رو اعتماد کرد!

۲. از نظر افکار عمومی دامنۀ فساد در حوزۀ بوروکراتیک و اداری رشد درخور توجهی داشته است. همچنین به باور افکار عمومی، آقازادگان و نزدیکان مسئولان سهمی درخور توجه در مفاسد امروز ایران دارند. در چنین شرایطی اعتماد عمومی به شدت مستهلک می شود و ضریب اعتماد کاهش درخور توجهی می یابد

۳. به تلقی افکار عمومی، پنهان کاری بخشی از ویژگی های نظام تدبیر در کشور است. در این شرایط افکار عمومی را به سختی می توان راضی کرد که در پس هر پدیده یا اتفاق یا امضای اسناد یا هر اتفاق دیگری زوایای پنهان دیگری وجود ندارد. هنوز افکار عمومی آمار دقیقی از تلفات حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ ندارد. در این شرایط اعتماد عمومی به شدت مخدوش می شود.

۴.ناتوانی سیستم از برقراری تعامل و گفت وگوی صریح با افکار عمومی از دیگر زمینه های بی اعتمادی در ایران امروز است. اگر مسئولان کشور ساعات زیادی را صرف توضیح در بارۀ دلایل اقدامات شان کنند و آمار و ارقام زیادی هم در صداوسیما ارائه دهند؛ اما چون این اقدام نشانی از تک صدایی و غایب بودن صدای بخشی از جامعه تلقی می شود، نمی تواند به اقناع افکار عمومی یاری برساند. صدا و سیما راهبردی برای کاهش این وضعیت و افزایش فرصت حضور سلیقه های مختلف طراحی نکرده است و در نتیجه رقبا فرصت های تازه ای یافته اند!

 ۵.افزایش روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی موبایلی از دیگر زمینه هایی است که کاستی های اطلاع رسانی کارآمد را به گونه ای دیگر جبران می کند. عدم اقناع افکار عمومی دربارۀ ابعاد صید ترال چینی ها در سواحل جنوبی کشور یکی از نمونه های درخور توجه در این حوزه است.

۶.تلقی افکار عمومی دربارۀ دسته بندی ایرانیان به شهروند درجۀ یک و دو، و در نتیجه عدم استفاده از توان و ظرفیت های انسانی کشور به بی اعتمادی بیشتر منجر شده است.

۷. باور روزافزون بخشی از جامعه به اینکه ایران در شرایط فعلی ناچار است تنها با کشورهایی ارتباط برقرار کند و به آنها نزدیک شود که از نظر سیاسی و آزادی های دموکراتیک وضعیت مطلوبی ندارند، نیز بر افزایش این بی اعتمادی ها افزوده است.

پیامد این متغیرهای جدی و سایر متغیرهای اثرگذار بر کاهش اعتماد عمومی می تواند در صورت استمرار به تعمیق هرچه بیشتر شکاف های سیاسی در کشور منجر شده و در نتیجه حوادثی مانند رویدادهای آبان ماه ۱۳۹۸ را هم می توان در این بستر تحلیل کرد. در چنین بستری درک واکنش منفی بخش بزرگی از افکار عمومی در قالب بازتاب های رسانه ای و مجازی به امضای توافق ۲۵سالۀ ایران و چین روشن می شود. این واکنش ها نشان می دهد، همچنان مسئلۀ اصلی اعتماد است و اگر برای مدیریت این شرایط تدابیر مدبرانه و کارشناسی شده و مبتنی بر حاکمیت ملی اندیشیده نشود، متاسفانه باید منتظر ابعاد دیگری از ظهور و بروز پیامدهای استهلاک اعتماد در ایران بود !

برگرفته از : روزنامۀ شرق، شمارۀ ۳۹۶۸، یک‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

نظر شما