۵ - خرداد - ۱۳۹۹
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


۱.  در نخستین  « کنگره  خلق های شرق » در دهه ی دوم قرن بیستم در اتحاد جماهیر شوروی : خلق

۲. در ادبیات گروهک های مارکسیست و مارکسیست اسلامی در دهه ی ۵۰ و ۶۰: خلق

۳. در متن های گروهک های تجزیه طلب در دهه های ۷۰ و ۸۰ : خلق ها و اقوام ایرانی

۴.  در متن های تجریه طلبان یابوبرداشته ی دهه ی نود : ملل ایرانی

۵. کولی آواره، موسوم به شاهد علوی : اتنیک های ایرانی

۶. سپیده ی قلیان : کثرت های ساکن در ایران

بالا : نقشۀ امروز ایران و خاورمیانه ، با مرزهای سیاسی رسمی
پایین : مرزهای پیش بینی شده برای ایران و خاورمیانه ،
بر اساس طرح برنارد لوییس

نظر شما