۱۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۹


روابط فرهنگی ایرانیان و ترکان

پژوهش : دکتر کامروز خسروی جاوید

چاپ اول : ۱۳۹۸
۳۱۹ صفحه – ۴۵۰۰۰ تومان
ناشر : انتشارات هزار کرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت) فروش هزار کرمان برای خرید اینترنتی : www.hazarekerman.ir

نظر شما