۴ - مهر - ۱۳۹۶


نقشه ای ساختگی که در ان بخش های کردنشین عراق ، به همراه چند استان ایران تا کرانه های خلیج فارس خاک « کردستان » اعلام شده است . این نقشه هم اکنون در همه ی اداره های دولتک موسوم به « دولت اقلیم کردستان» بر دیوار دیده می شود .

نقشه ای ساختگی که در آن بخش های کردنشین عراق ، به همراه چند استان ایران تا  کرانه های خلیج  فارس خاک « کردستان » اعلام شده است . این نقشه هم اکنون در همه ی اداره های دولتک موسوم به « دولت اقلیم کردستان» بر دیوار دیده می شود .

 

دیروز ، سوم مهرماه یک رای گیری که می توان ان را « نه همه پرسی » نامید ، در چند شهر کردنشین عراق برگزار شد که قرار است دولتک بارزانی بر اساس نتیجه ی ان ، کردها را از عراق جدا کند و کشوری مستقل تشکیل دهد . عکس بالا که در سنندج گرفته شده است ، چند تجزیه طلب ایرانی را در حال گرفتن عکس سلفی با پرچم ساختگی کردستان در خیابان های سنندج نشان می دهد !

دیروز ، سوم مهرماه ۱۳۹۶ یک رای گیری که می توان آن را « نه همه پرسی » نامید ، در چند شهر کردنشین عراق برگزار شد که قرار است دولتک بارزانی بر اساس نتیجه ی آن ، کردها را از عراق جدا کند و  کشوری مستقل تشکیل دهد . عکس بالا که در سنندج گرفته شده است ، چند تجزیه طلب ایرانی را در حال گرفتن عکس سلفی با پرچم ساختگی کردستان در خیابان های سنندج نشان می دهد !

نظر شما