بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادهای فرهنگی

انتشار کتاب « نهضت پان ایرانیسم و رستاخیز کردان آن سوی مرز »
۱۴ - شهریور - ۱۳۹۸
آیین سپاس رستم
۱۹ - تیر - ۱۳۹۸
آیین سپاس علی اکبر صادقی
۲ - تیر - ۱۳۹۸
انتشار چاپ تازه ی کتاب « خلیج فارس »
۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
انتشار سررسیدنامۀ ۱۳۹۸ ایرانشهر
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۷
برگزاری آیین سپاس سیمون آیوازیان
۱۶ - اسفند - ۱۳۹۷
برگزاری جشن هفتادمین زادروز استاد دکتر میرجلال‌الدین کزازی
۱۴ - اسفند - ۱۳۹۷
همایش «جشن اسفندگان، پاسداشت مقام زن و زمین در ایران فرهنگی»
۱ - اسفند - ۱۳۹۷
برگزاری « همایش ملی اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی » ( قانون اساسی ، راهبردها و برداشت ها )
۱۹ - بهمن - ۱۳۹۷
مجلس علمی بررسی کارنامه ی علمی عباس زریاب خویی
۱۴ - بهمن - ۱۳۹۷