بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادهای فرهنگی

زبان پارسی (نکوداشت یعقوب لیث صفاری و آغاز رستاخیز زبان پارسی)
۹ - دی - ۱۳۹۸
انتشار کتاب «زنان پیشگام»
۲۳ - آبان - ۱۳۹۸
مجلس علمی زبان فارسی، ایران و فرهنگ نویسی
۲۹ - مهر - ۱۳۹۸
انتشار کتاب « فرمانروایان خراسان از آغاز قاجار تا پایان پهلوی »
۱۴ - مهر - ۱۳۹۸
انتشار کتاب « نهضت پان ایرانیسم و رستاخیز کردان آن سوی مرز »
۱۴ - شهریور - ۱۳۹۸
آیین سپاس رستم
۱۹ - تیر - ۱۳۹۸
آیین سپاس علی اکبر صادقی
۲ - تیر - ۱۳۹۸
انتشار چاپ تازه ی کتاب « خلیج فارس »
۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۸
انتشار سررسیدنامۀ ۱۳۹۸ ایرانشهر
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۷