بایگانی مربوط به دسته‌ی عمومي

نمایشگاه کتاب مجازی نشر هزارکرمان و ناشران همکار
۴ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
در بحران همه گیری کرونا، به یاری تهیدستان ایران بشتابیم !
۱۹ - فروردین - ۱۳۹۹
نوروز ۱۳۹۹ ، فرصتی برای سفرنامه خوانی و سفرنامه نویسی
۱۱ - فروردین - ۱۳۹۹
انتشار گاهشمار( تقویم )های مزدا – ۱۳۹۹
۲۸ - اسفند - ۱۳۹۸
خاطره هایی از ولنگاری ها و ساده انگاری های پژوهشگران بهداشت
۲۰ - اسفند - ۱۳۹۸
معمای صدور کرونا از ایران !
۱۸ - اسفند - ۱۳۹۸
همه با هم ، به یاری ایرانیان سیل زدۀ سیستانی و بلوچ و کرمانی و هرمزگانی بشتابیم !
۲۶ - دی - ۱۳۹۸
ترامپ «خطرناک و ناتوان» از انجام کار است!( هشدار اتحادیۀ سلامت روانی جهان)
۲۳ - دی - ۱۳۹۸
نامۀ پیشه وری به استالین ، رهبری شوروی
۱۹ - آذر - ۱۳۹۸
ز مار آمد بتر این مارگیران!
۱۵ - آذر - ۱۳۹۸