۱ - شهریور - ۱۳۹۹
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


روز سی ام تیر ، میدان بهارستان

نوشتۀ : هوشنگ طالع

چاپ اول : ۱۳۸۸

۲۰۳ صفحه – ۲۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند

خرید تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

نویسندۀ این کتاب پس از به دست دادن اطلاعاتی در زمینۀ تاریخ کشف نفت و آغاز بهره برداری از آن در ایران، از کوشش های بیگانگان برای به دست گرفتن این صنعت و بهره برداری اقتصادی و سیاسی از آن پرداخته است. جنبش ملی کردن صنعت نفت با همۀ  فداکاری ها و کوشش های سترگی که برای پیشبرد آن شد، آنچنان که باید ، در نزد ایرانیان و به ویژه  نسل جوان امروز شاخته شده نیست . دکتر هوشنگ طالع که خود از زمان نوجوانی با جریان های ملی گرا همکاری داشته، خاطرات خود از آن دوران ، رویدادهای جنبش سی ام تیر، و نقش دانش آموزان دبیرستان البرز در همراهی با مبارزات ضداستعماری با انگلستان و شوروی و آمریکا را در این کتاب بازگو کرده است .

نظر شما