ایران چهر می کوشد تا در گام نخست ، جایی باشد برای بحث و داد و ستد فکری ایرانیان .

از آنجا که راه بهبود هر وضعیت و بالندگی هر پدیده  ، از  شناخت «  پیشینه » آن وضعیت یا پدیده می گذرد ، خویشکاری و وظیفه ویژه  ایران چهر آن است که  با آگاهی رسانی در باره  « گذشته  ایران » ، به دستیابی به  برآوردی از جایگاه  « ایران امروز » از نگاه کارشناسان یاری برساند .  این کار از آن رو باید انجام شود که راه « آینده »  از « امروز » می گذرد .

می کوشیم در زمینه های گوناگون فرهنگی ، به گسترش و ژرف ترشدن عنصر « نقد » در برخورد با مسائل و پدیده های فرهنگی  یاری برسانیم .

در این راه در کنار بهره مند شدن از آرا و دیدگاه های اندیشه ورزان و نویسندگان و هنرمندان ایران  ،  به کار بازتاب دادن  آرا و دیدگاه های  اندیشه ورزان و نویسندگان  و هنرمندان دیگر کشورها نیز خواهیم پرداخت . این کار از آن رو اهمیت دارد که بده بستان اندیشگی میان ملت ها ، جایگاهی مهم در پیشرفت  دانش بشری داشته است . ما نیز به پیروی از  بزرگمهر دانا که  گفت : « همه چیز را همگان دانند ؛ و همگان هنوز از مادر نزاده اند » ، می کوشیم تا جایی که بتوانیم ، دیدگاه های گوناگون  را بازتاب دهیم .

سنجه ما در برخورد به مطالب و دیدگاه ها ، برخورداری از چارچوب های علمی است . چنین است که ناگزیریم از بازتاب دادن « شبه علم »  خودداری کنیم  و به نشان دادن  مسئله ها و یافتن راه ها و  راهبردها بپردازیم .

برای این کار ، از همۀ ایرانیانی که در زمینه‌های گوناگون، دستی در نوشتن و پژوهش دارند، دعوت به همکاری می‌کنیم .

یادآوری می کنیم که  بازتاب دادن و انتشار دیدگاه های اندیشه ورزان و نویسندگان و هنرمندان گوناگون در این  تارنما ، به معنی تایید یا تبلیغ دیدگاه های آنان نیست .

امید ما این است که از برخورد دیدگاه های گوناگون ، پرتوی بر تاریکی های  قلمروهای ناشناخته ای بیفتد که از آنها  کمتر می دانیم یا به آنها توجهی درخور نداشته ایم .

سردبیری « ایران چهر » را  عقاب  علی احمدی بر عهده دارد .

« ایران چهر »  از  راهنمایی ها و همکاری های استادانی در بخش های گوناگون برخوردار است :

 ۱. در بخش  ادبیات :  کاظم سادات اشکوری ، محمدرضا  مدیحی

۲. در بخش تاریخ معاصر : کاوه بیات ،  محمدحسین خسروپناه

۳. در بخش تاریخ  باستان  و زبان های  ایرانی : دکتر احمد قائم مقامی  ، دکتر علی علی بابایی درمنی

۴. در بخش تیره های ایرانی و هویت ملی : احسان هوشمند

۵. در بخش جامعه شناسی :  احسان  هوشمند  ، ابراهیم عبدالله زاده

۶. در بخش رسانه : تیرداد بنکدار

۷. در بخش شاهنامه پژوهی :  دکتر مجید ساسانی

امکان نظردهی برای این مطلب وجود ندارد.