۷ - شهریور - ۱۳۹۶


The Pilgrim of Unknown Springs

زائر  چشمه های  گمنام

( مجموعه سفرنامه)

نوشته : کاظم    سادات اشکوری

چاپ اول : ۱۳۹۶

۲۱۶ صفحه – ۱۴۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه (سایت) هزارکرمان برای خرید اینترنتی : www.hazarekerman.ir

نظر شما