۱۷ - مهر - ۱۳۹۱


 

مدرنیتۀ زایا و تفکر عقیم
( چالش تاریخی دولت مدرن و باروری علوم انسانی )
نوشته : مجید ادیب زاده
 چاپ  اول : ۱۳۸۹
ناشر : انتشارات ققنوس

پرسش اصلی در این کتاب آن است که چرا مدرنیته  که در غرب ، همچون نیرویی زاینده زمینه‌ای برای شکوفایی علوم انسانی  و یافتن پاسخ و راه حل برای مسائل و مشکلات جامعه مدرن غربی فراهم کرد، در ایران چهرۀ دیگری از خود به نمایش گذاشت و تفکر مدرن ایرانی عقیم ماند و سنت‌های علمی خاصی که پاسخگوی مسائل اجتماعی جامعۀ ایرانی باشد، پدید نیامد.

این کتاب درآمدی بر شرایط تاریخی تفکر در حوزۀ علوم انسانی در طلوع ایران مدرن است ؛ دوره‌ای که در آن نهادهای جدید علمی – آموزشی به دست کارگزاران نخستین دولت مدرن ایرانی پایه‌گذاری شد و با خود رشد و گسترش علوم ، به ویژه علوم انسانی  ، را به دنبال آورد. در طلوع ایران مدرن ، علوم انسانی نیز مورد اقبال واقع شد و گروه جدیدی از متفکران و دانشوران ایرانی به فراگیری این علوم گرایش پیدا کردند و در پی گسترش آن در جامعه ایران برآمدند . از سوی دیگر نیازهای جدید دستگاه حکومت به ساز و کارهای جدید مالی ، مدیریتی و اداری ، همزمان با شکل‌گیری نهادهای حکومتی جدیدی چون کابینه یا هیئت دولت ، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری سبب شد تا حکومت با ایجاد دارالفنون‌ها ، مدارس عالی و بالاخره دانشگاه ، برای تربیت کارمندان و تکنوکرات‌های مورد نیاز در دستگاهه ای دولتی ، به طور مستقیم به رشد و گسترش علوم انسانی با کمک نهادهای علمی – آموزشی جدید تحت نظر خویش یاری  کند.

نظر شما