۱۲ - آبان - ۱۴۰۱


بابک ، شهریار ایران زمین

نوشتۀ : التفات عبدی زاده

ویرایش : عقاب علی احمدی

چاپ اول : ۱۴۰۰

۳۲۱ صفحه – ۶۴۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات هزار کرمان – فروش تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶ و ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۲۱ ۰

پایگاه فروش اینترنتی : http://www.hazarekerman.ir

نظر شما