۲۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۶


 

 

به گیتی نماند به جز مردمی

                                                          فردوسی توسی

25 اردیبهشت ، روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد !

 

 ۲۵ اردیبهشت ، روز  بزرگداشت فردوسی  گرامی باد !

نظر شما