۳۰ - دی - ۱۳۹۵


Passenger

مسافر

                                                                                         نوشته ی : ژولین گرین
                                                                                 ترجمه ی : کاظم  سادات اشکوری
                                                                                           چاپ اول : ۱۳۸۳
                                                                                  ۲۰۲  صفحه – ۵۰۰۰ تومان

                                  ناشر: انتشارات هزارکرمان – تلفن : ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

                                     نشانی پایگاه (سایت ) فروش اینترنتی  :  www.hazarekerman.ir

نظر شما