۱۸ - آذر - ۱۳۹۴
استاد  حسین  مسرور


 

 

بر ساحل رود ارس ، گر بگذری  ای  پیک جان

دریاب و مشکین کن  نفس  از  خاک  آذربایجان

 

آن  پاک فرزند  هنر ، پرخاشجو  پیروزگر

تیغ  بلاها را سپر ،  تیر ستم ها  را  نشان

 

قیصر  ز  تو خورده  قفا  ، رومی به  چنگت  مبتلا

مقهور  یاران  صفا ، عثمانی  بی خانمان

 

خان ختا ، شیخ عرب ، از  تو  گریزان  خشک لب

این در بلا  آن در تعب ، آن  ورشکست  این در امان

 

در هم گسستی  دامشان ، پر زهر کردی  جامشان

بر یخ  نوشتی نامشان ، ای  آذرآباد  جوان

 

تا  برق  تیغ  آهیخته  ، بدخواه   تو  بگریخته

با  خون  خصم  آمیخته  ، آب  ارس  خاک  مغان

 

تیغ  شرارانگیز  تو ، آذرگشسب  و  شیز  تو

نوباوه ی  تبریز  تو ، ستار  آزادی ستان

 

در  باغ  سبز خوش نما ، بنهفته  تزویر  و  ریا

برگش  زبان  اژدها ، بارش  بلای  آسمان

 

تخم  نفاق  و  دشمنی ، افشانده  بدخواه  دنی

وز  پنجه ی  اهریمنی ،  برداشت  وحدت  از میان

 

از  دشمنان  شوم  تو ، پرفتنه  مرز  و  بوم  تو

وز  پیکر  مظلوم  تو ، خون  وطنخواهی  جهان

 

ای  رادمردان  گزین ،  هم میهنان  راستین

هم  در خطرها  پیش بین ، هم در هنرها  پیش دان

 

خیزید  بربسته  کمر ، بر  سنت  جد  و پدر

باشید  در دفع  خطر ، هم کوشش و  همداستان

 

بازمانده های آتشکده ی آذرگشنسب

بازمانده های آتشکده ی آذرگشنسب در  گنجک ( شیز ) در نزدیکی شهر  تکاب امروز

نظر شما