۶ - دی - ۱۴۰۰


این نمایشگاه ویژۀ شهروندان استان اصفهان است و خریداران کتاب می توانند از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار بشوند . ناشران کتاب های خریداری شده را به رایگان به نشانی خریدار که باید در استان اصفهان ساکن باشد، می فرستند.

نظر شما