۲۰ - آذر - ۱۳۹۷


   در روزهای حضور احمدرضا  دالوند ، هنرمند تازه از دست رفته ی ایرانی ، در بیمارستان سینا  گروهی از شاگردان دالوند از او دیدن کردند و لحظات خوشی را برای او خودشان پدید آوردند. در همین روزها ، الهه ی قدرتی از شاگردان دالوند ، این طرح را از چهره ی او کشید و به یادگار گذاشت .

نظر شما