۱ - آبان - ۱۳۹۷
طرح : شهاب جعفرنژاد


 

در روز چهارشنبه ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ ،   تاج محمد باشقره ، یکی از محیط بانان پارک ملی گلستان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسید . شهاب  جعفرنژاد ، طراح معاصر در طرح خود ، وداع این محیط بان با محیط زیست را به زیبایی تصویر کرده است .

نظر شما