۲۲ - مهر - ۱۳۹۷
نوشته ی : عقاب علی احمدی


 

برآمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی

نوشته ی : دکتر هوشنگ  طالع

چاپ اول : ۱۳۹۱

۲۰۵ صفحه – ۱۵۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند – تلفن : ۸۸۳۱۴۶۱۲ – ۰۲۱

شماره تلفن برای خرید تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

 

هوشنگ طالع ، پژوهشگر معاصر در این کتاب چگونگی پدیدارشدن شاهنشاهی صفویان در افق زندگی کشور و ملت ایران را بازگو می کند و کوشش های سترگ شاهنشاهان صفوی در راه نگاهبانی از ایران و بازسازی آن ( پس از هزار سال آشفتگی برآمده از حکومت بیابانگردان و نظام ملوک الطوایفی ) و دفاع از کشور در برابر دولت تازه از راه رسیده و خونریز عثمانی و دولت راهزن ازبک و استعمارگران پرتغالی را می شناساند .

در روزگار ما که بسیاری از افراد تنها با دانستن الفبای فارسی به خود اجازه ی اظهار نظر و نوشتن در باره ی هر چیز ( و از جمله کارنامه ی شاهنشاهی صفویان) را می دهند ، خواندن این کتاب از کارهای شایسته است .

 

 

نظر شما