۲۲ - مهر - ۱۳۹۷
نوشته ی : عقاب علی احمدی


 

من از  دیرباز  ایرانی ام

نوشته ی: دکتر ناصرالدین پروین

چاپ سوم : ۱۳۹۷

۱۳۹  صفحه – ۱۳۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند – تلفن : ۸۸۳۱۴۶۱۲ – ۰۲۱

شماره تلفن برای خرید تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

 

دکتر ناصرالدین پروین ، پژوهشگر معاصر در این کتاب و در پنج گفتار ، مولفه های هویت ایرانی را می شناساند . او در مقدمه ی کتاب ، مساله ی چیستی و چگونگی هویت را از مسائل بحران سازی می داند که بسیاری از جنگ ها و بحران ها از آن برآمده است . این بحران در گام نخست گریبان کشورهایی را می گیرد که خود را از چیرگی استعمار رهایی داده اند ؛ اما جالب است که نظریه پردازان کشورهای استعمارگر همواره می کوشند تا این مساله همچنان « مساله ی روز » باقی بماند . بخش های این کتاب از این قرار است : ۱ . مقدمه ۲ . مفهوم جغرافیایی ، تاریخی و فرهنگی ایران ۳. قلمرو و اهمیت زبان فارسی ؛ گذشته و حال ۳. نوروز ، پامیر و فرات را به هم می پیوندد ۴. پاس شاهنامه ۵. مفهوم ملت و وطن در نزد ایرانیان

خواندن این کتاب پژوهشی را به همه ی ایرانیانی که به دنبال دستیابی به شناخت راستین فرهنگ و تاریخ و جغرافیای کشور و ملت خود هستند ، پیشنهاد می کنیم .

نظر شما