۱۴ - مرداد - ۱۳۹۷


 

 

 

 

احمد کسروی تبریزی ، شهید بزرگ راه جنبش نوسازی ایران در بارۀ به بن بست رسیدن جنبش مشروطۀ ایران چنین گفته است :

« جای افسوس آنست که با آن تکانی که به نام آزادی خواهی به مردم داده بودند ، باری ، در این زمینه به آنان آموزگاری ننمودند ؛ معنی درست مشروطه و مجلس و قانون را به آنان نفهمانیدند ، و یک راهی برای کوشش ایشان بازنکردند و یک آرمانی به ایشان ندادند .»

 

             تاریخ مشروطۀ ایران ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، چاپ پانزدهم ، ۱۳۵۹ ، صفحۀ ۲۶۱ .

نظر شما