بایگانی مربوط به دسته‌ی بيانيه

پایان کارِِ کاخ موزه‌ی سعدآباد
۳۱ - فروردین - ۱۳۹۷
نام زبان ما تاجیکان ، «زبان پارسی » است . (نامۀ سرگشاده به مجلس ملی تاجیکستان)
۱۳ - فروردین - ۱۳۹۷
نطق نوروزی امامعلی رحمان !
۱۲ - فروردین - ۱۳۹۷
بیانیۀ  کنشگران فرهنگی و اجتماعی ایران در محکوم کردن جنگ در مرز ترکیه و سوریه
۹ - بهمن - ۱۳۹۶
نام زبان ما ، زبان فارسی است . (سخنرانی لطیف پدرام ، در مجلس ملی افغانستان در اعتراض به سیاست های ضدفارسی رادیو بی. بی. سی)
۱۸ - آبان - ۱۳۹۶
نگاهبانی از نام و نشان « زبان فارسی » در برابر بنگاه بی بی سی بر دوش فرهنگستان زبان و ادب فارسی است .
۱۳ - آبان - ۱۳۹۶
دشمنان هویت ایرانی بدانند، کورش بزرگ و هویت ایرانی با تمسخر و تحقیر، زدودنی نیست !
۱۱ - آبان - ۱۳۹۶
رسانۀ ملی نباید ابزار گسل سازی قومی – زبانی شود . ( نامۀ سرگشادۀ کنشگران و دغدغه مندان هویت ملی و فرهنگ ایران زمین به رییس صدا و سیما )
۴ - آبان - ۱۳۹۶
 فروکاست جایگاه شاهنامه و ارزش‌های میهنی در رسانه ی ملی ( نامه ای از «انجمن پایش و پالایش زبان پارسی» )
۲۱ - تیر - ۱۳۹۶
نامه ی سرگشاده ی ژنرال علی اکرم همت ‌زاده به ملت ایران
۷ - خرداد - ۱۳۹۶