بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادهای فرهنگی

انتشار کتاب « بابک ، شهریار ایران زمین »
۲۰ - آذر - ۱۳۹۵
چهارمین همایش بین المللی دوسالانه ی خلیج فارس ( تاریخ، تمدن و فرهنگ ) – ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
۹ - مهر - ۱۳۹۵
انتشار کتاب « جامعه ی علویان ترکیه »
۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
انتشار  کتاب « مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده بیستم میلادی »
۱۸ - آذر - ۱۳۹۴
انتشار کتاب « تاریخچه ی سرودهای ملی ایران »  
۲۸ - خرداد - ۱۳۹۴
انتشار جلد دوم کتاب « خاطرات اردشیر زاهدی »
۱۹ - خرداد - ۱۳۹۴
بازچاپ ده کتاب از محمد محمدعلی
۲ - اردیبهشت - ۱۳۹۴
انتشار کتاب «ژئوپلیتیک تشیع در آسیای مرکزی»
۴ - فروردین - ۱۳۹۴
انتشار مجموعه کتاب های « فرهنگ رجال همسایگان ایران »
۲۷ - بهمن - ۱۳۹۳