بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادهای فرهنگی

انتشار چاپ دوم  کتاب «شاهنامه و پژوهش‌های تازه»
۲۹ - اسفند - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « تاجی بر تارک تاریخ معاصر »
۲۴ - اسفند - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « فهرستواره ی گویش پهلوی آذری »
۳ - اسفند - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « ایران و جمهوری های قفقاز جنوبی»
۲۳ - شهریور - ۱۳۹۶
انتشار کتاب «آهنگ  گام ها »
۱۵ - شهریور - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « بابک ، شهریار ایران زمین »
۲۰ - آذر - ۱۳۹۵
چهارمین همایش بین المللی دوسالانه ی خلیج فارس ( تاریخ، تمدن و فرهنگ ) – ۱۰ و ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
۹ - مهر - ۱۳۹۵
انتشار کتاب « جامعه ی علویان ترکیه »
۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
انتشار  کتاب « مقدمه‌ای بر شعر فارسی در سده بیستم میلادی »
۱۸ - آذر - ۱۳۹۴
انتشار کتاب « تاریخچه ی سرودهای ملی ایران »  
۲۸ - خرداد - ۱۳۹۴