بایگانی مربوط به دسته‌ی رویدادهای فرهنگی

برپایی « همایش نجات آذربایجان از چنگال اهریمن »
۱۸ - آذر - ۱۳۹۷
انتشار چاپ سوم کتاب « من از دیرباز ایرانی ام »
۲۲ - مهر - ۱۳۹۷
انتشار کتاب « برآمدن صفویان و بازسازی دولت فراگیر ملی »
۲۲ - مهر - ۱۳۹۷
بدیع حکمت، پس از دو دهه بر پیشخوان کتابفروشی ها
۲۷ - شهریور - ۱۳۹۷
نشست «بزرگداشت سعدی شیرازی» ،در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
۲۹ - فروردین - ۱۳۹۷
برپایی نشست علمی «نام و حدود ایران»
۲۷ - فروردین - ۱۳۹۷
انتشار چاپ دوم  کتاب «شاهنامه و پژوهش‌های تازه»
۲۹ - اسفند - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « تاجی بر تارک تاریخ معاصر »
۲۴ - اسفند - ۱۳۹۶
انتشار کتاب « فهرستواره ی گویش پهلوی آذری »
۳ - اسفند - ۱۳۹۶