۱۹ - بهمن - ۱۳۹۷


 

 

 

محورها :

ملاحظات حقوقی اصل ۱۵ قانون اساسی

ملاحظات سیاسی و امنیتی اصل ۱۵ قانون اساسی

ملاحظات فرهنگی و اجتماعی اصل  ۱۵ قانون اساسی

آسیب شناسی رویکرد مخبگان و جریان های سیاسی پیرامون اصل ۱۵ قانون اساسی

جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و  ملی در قانون اساسی

ارزیابی خدمات حاکمیت در اجرای اصل  ۱۵ قانون اساسی

آسیب شناسی و نقد رویکرد قوم گرایانه به اصل ۱۵ قانون اساسی

 

تقویم همایش :

مهلت ارسال چکیدۀ مقالات : ۱۵ بهمن  ۱۳۹۷

مهلت ارسال اصل مقاله : ۲۱ بهمن  ۱۳۹۷

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن  ۱۳۹۷

 

جای برگزاری  همایش : دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

نشانی دبیرخانۀ علمی همایش : asle15@diyarekohan.net

 

برگزارکنندگان : دانشگاه علامه طباطبایی ، موسسۀ تاریخ و فرهنگ دیار کهن ، کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکیلان دادگستری

 

نظر شما