۲۰ - اسفند - ۱۳۹۷


 

 

 سررسیدنامۀ ایرانشهر

( کاری از :  وحید  شریعت زاده )

با مطالب گوناگون و خواندنی :

گاهشماری های ایران باستان
گاهشماری های بومی ایران
گاهشماری های با ریشۀ ایرانی همسایگان
جشن های ملی و باستانی ایران
واحدهای سنجش زمان، مساحت، طول، وزن، حجم در ایران
نام روزهای ماه در ایران و گل های منسوب به روزها
و  ……

 

برای خرید این سررسیدنامه با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید :

۰۹۱۰۴۳۲۴۲۱۱

۰۹۳۳۵۴۵۸۳۶۶

۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نظر شما