۲۸ - خرداد - ۱۳۹۴


 

The  History  of  National  Iranian  Marsh- cover

 

 

 

 

 

 

تاریخچه ی سرودهای ملی ایران

( و نگاهی به سرودهای ملی ۹۹ کشور )

پژوهش : فرشید خدایاری

چاپ اول : ۱۳۹۴

۱۷۶ صفحه -۱۰۵۰۰ تومان

ناشر : انتشارات آرتامیس – شماره تلفن برای فروش تلفنی : ۵۶۳۴۵۱۹۳ – ۰۲۱

 

 

سرود ملی یکی از مولفه های سازنده ی هویت یک دولت ملی است . سرود ملی جلوه گاه احساسات یک ملت نسبت به کشور و هستی مادی و معنوی آن ملت در پهنه ی جهان است . کتاب « تاریخچه ی سرودهای ملی ایران » که به تازگی منتشر شده است ، منبع ارزشمندی برای شناخت سرودهای ملی ایران از دورترین زمان ها تا به امروز است . چنان که پژوهشگر مولف کتاب می گوید ، به طور معمول ، زمان ساخته شدن سرود ملی ایران را دوران پادشاهی قاجار و آشنایی ایرانیان با پدیده های تمدن غربی می دانند ؛ درحالی که در ایران سرایش سرود ملی در ستایش کشور و ملت ایران پیشینه ای دیرین دارد و به زمان سروده شدن « یشت ها » می رسد : « در « زندوهومن یسن » که متن پهلوی از آن مانده ، دوره هایی از تاریخ ایران و وضعیت مردم این سرزمین از زبان خدا به زرتشت سپیتمان گفته می شود . در «فروردین یشت » ۱۰ و ۶۶ و ۶۸ و ۱۴۳ و ۱۴۴ :

« از فر و فروغ  آنان [ فروهر توانای پاکان ] است

                                                        نگهداری سرزمین های ایرانی را »

« آیا سرزمین ما باید خشک و ویران شود ؟

                                          سرزمین ما باید خرم و سرسبز شود و ببالد »

« می ستاییم فروهرهای پاک مردان و زنان

                                                  سرزمین های ایرانی ، توررانی ، سیریم ، ساینی و داهی را »

در بخش نخست این کتاب پژوهشگر مولف نگاهی دارد به ویژگی ها و درون مایه های سرودهای ملی دیگر کشورهای جهان . در بررسی متن این سرودها، ژرف بودن احساسات و دلبستگی های میهنی در نزد نژادهای گوناگون جهان را به روشنی می توان دریافت .

در فهرست این کتاب این گفتارها را می خوانیم :

فهرست

 پیش گفتار

 بخش یکم  :

نگاهی به سرودهای برخی کشورهای جهان

چکامه ی سروهای ملی کشورها

آهنگ سرودهای ملی کشورها

زبان سرودهای ملی کشورها

دیرینگی سرودهای ملی کشورها

 برخی درونمایه های سرودهای ملی کشورها

نفوذ حاکمیت ها با سرودهای ملی

نام برخی سرودهای ملی کشورها

 بخش دوم  :

سرگذشت سرود میهنی ایران

پیشینه

سرود و آهنگ و پیشینه ی آن

سرود با زمینه های میهنی در دوره ی باستان

چامه های ایران گرایانه در دوره ی پس از تازش

چکامه های ایرانی در زمان چیرگی بیگانه

نام ایران و مدح سلطان

منطقه ای به نام ایران

افسوس از بربادشدن گذشته

دل در هوای میهن

ستایش ایران

جنبش شعوبیه و چکامه های شعوبی

شاهنامه و نام ایران

رزم آهنگ های ایرانی و دیرینگی آنها

سرودهای ملی در دوره های کنونی

سرود « ای ایران »

 بخش سوم  :

برگردان سرودهای ملی کشورهای جهان

 بخش چهارم  :

نت های سرودهای رسمی ایران

سرود « شاهنشاهی  »

سرود « پاینده بادا ایران »

سرود « جمهوری اسلامی »

سرود « ای ایران »

یاری نامه

مقایسه ی اطلاعاتی که در باره ی سرود  ملی دیگر کشورهای جهان در این کتاب گرد آمده است با متن سرودهای ملی ایران در دوره های گوناگون ، ما را از ویژگی های مشترک احساسات جهانیان نسبت به زادبوم و ملت خود آگاه می کند . در جایی از این کتاب پژوهشگر مولف چنین می گوید : « بررسی سرودهای ملی کشورهای جهان می تواند دریچه ای باشد برای شناخت بهتر سرودهای میهنی ایرانی و نیز پرداختن به پایه ها و ارزش هایی پذیرفته شده در میان ملت ها و دولت ها ، ارزش هایی همچون اتحاد ملی ، باور به ریشه های نژادی و نیاکانی ، بها دادن به تاریخ گذشتگان خود ، آزادی و استقلال ملی ، واکاوی و نگاه به زخم های تاریخی  جانبازی و خون دادن برای میهن و بها دادن به مرز و خاکی که کسی در آن زاده شده یا زندگی می کند . »

نظر شما