۶ - فروردین - ۱۴۰۲
به فرخندگی جشن نوروز، سازمان یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) این شادبرگ زیبا را برای همۀ گیرندگان خود فرستاده است. در این تصویر زیبا ، بابا نوروز و ننه‌ سرما در کنار یک خانوادۀ ایرانی پای سفره هفت‌سین دیده می شوند.

برگرفته از : صفحۀ خشنود قهرمانی در فیس بوک

Khoshnod Ghahremani

نظر شما