۷ - فروردین - ۱۳۹۹


بوسه ی عاشقانه در روزهای همه گیری کرونایی
نقاشی دیواری از : پونی ویو Pony Wave
جای نقاشی : آمریکا ، دیواری در ساحل ونیز کالیفرنیا
عکس از : ماریو تاما Mario Tamaبرگرفته از : پایگاه ایندیپندنت

نظر شما