۱ - فروردین - ۱۳۹۹


چند تن از پزشکان و پرستاران بیمارستان هاشمی نژاد تهران
که در روزهای همه گیری کرونایی در بیمارستان از بیماران مراقبت می کنند.

نظر شما