۱۴ - شهریور - ۱۳۹۸
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


نهضت پان ایرانیسم و رستاخیز کردان آن سوی مرز

نوشتۀ : هوشنگ طالع

چاپ سوم : ۱۳۹۳

۲۹۷ صفحه – ۳۰۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات سمرقند – تلفن :  88314612 – ۰۲۱

این کتاب را می توان « تاریخ مبارزات تیرۀ آریایی کرد با استعمار در عراق و میان رودان » دانست . پژوهشگر مولف بررسی خود را از دورترین زمان ها آغاز کرده و تا انقلاب ۱۳۵۷ ایران ادامه داده است . او در این کتاب پیوندهای کردهای عراق با کشور مادر را نشان داده و چگونگی گسسته شدن مرزها در اثر سیاست های توسعه طلبانۀ عثمانی و انگلستان را بررسی کرده است . یک بخش مهم این کتاب گزارش پشتیبانی دولت و ملت ایران از قیام کردهای عراق علیه دولت عراق در سال های دهۀ پنجاه خورشیدی است که به بسته شدن قرارداد الجزایر با دولت عراق انجامید. این کتاب در هژده گفتار و سیزده پیوست تدوین شده است . به فهرست این کتاب نگاهی می اندازیم :

پیش گفتار

درآمد

گفتار یکم :  میان رودان در فراگشت تاریخ

              بخش یکم : دل ایرانشهر

              بخش دوم : سلطۀ عربان : ویرانی دل ایرانشهر

             بخش سوم : از دل ایرانشهر تا عراق

گفتار دوم : از فروپاشی ساسانیان تا برآمدن صفویان

             بخش یکم : دوران پراکندگی

             بخش دوم : پیدایی دولت عثمانی

            بخش سوم : بازسازی دولت فراگیر ملی

گفتار سوم : تلاش در راه آزادسازی میان رودان

گفتار چهارم : کشورسازی در غرب ایران زمین

گفتار پنجم:  پایداری در برابر سلطۀ بریتانیا  بر میان رودان 

           بخش یکم : رستاخیز کردان آن سوی مرز ( دولت ملی کرد )

           بخش دوم : خیزش شیعیان میان رودان ( حکومت ملی )

گفتار ششم : اروندرود

گفتار هفتم : قرارداد ۱۹۳۷

گفتار هشتم : ۵۸ روز ، رها از سلطۀ بریتانیا

گفتار نهم : پس از عراق نوبت ایران بود .

گفتار دهم : براندازی سامان پادشاهی در عراق

       بخش یکم : کودتای قاسم

       بخش دوم : اثرات کودتای قاسم در منطقه

       بخش سوم : قاسم – ناصر

       بخش چهارم : قاسم – بعث

       بخش پنجم : قاسم – پارت دموکرات کردستان

      بخش ششم :  نبرد حکومت عراق علیه رستاخیز کردان آن سوی مرز

      بخش هفتم : رواط ایران و عراق در دورۀ قاسم

گفتار یازدهم : پارت دموکرات کردستان آن سوی مرز

گفتار دوازدهم : از کودتای قاسم تا کودتا علیه قاسم

     بخش یکم :

    بخش دوم    

گفتار سیزدهم : نهضت پان ایرانیسم و رستاخیز رهایی بخش کردان آن سوی مرز ( گام به گام به سوی وحدت)

    بخش یکم : بازدید هیات حزب پان ایرانیست از کردستان آن سوی مرز

             شکوه کاوه

    بخش دوم : اتحاد سازمان های برون مرزی حزب پان ایرانیسم با سازمان های ناسیونالیست کرد در اروپا

    بخش سوم : گسترش تشکیلات در مناطق کردنشین

    بخش چهارم : گام های دیگر

    بخش پنجم : کنگرۀ پنجم ( اعلام برادری )

گفتار چهاردهم : بعث بر کرسی حکومت : ایران ستیز ، کردکش ، شیعه آزار

گفتار پانزدهم : قرارداد الجزایر

گفتار شانزدهم : از «هلال خصیب»  تا طرح برنارد لوئیس

گفتار هفدهم :  خوش رقصی کفتارها در نبود شیر

گفتار هژدهم : پایان شرم آور و خیانت بار حزب [فرقه] دموکرات کردستان ایران

پیوست ها

پیوست شمارۀ یک : اروندرود

پیوست شمارۀ دو : عهدنامۀ سرحدی بین کشور شاهنشاهی ایران و پادشاهی عراق

پیوست شمارۀ سه : پروتکل

پیوست شمارۀ چهار : عهدنامۀ عدم تعرض (پیمان سعدآباد)

پیوست شمارۀ پنج : اعلامیۀ مشترک

پیوست شمارۀ شش : عهدنامۀ مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری عراق (همراه با الحاقیه)

پیوست شمارۀ هفت : الحاقیه

پیوست شمارۀ هشت : پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق

پیوست شمارۀ نه : الحاقیه

پیوست شمارۀ ده : پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق

پیوست شمارۀ یازده : برخی از کوشندگان تشکیلات برون مرزی حزب  پان ایرانیست

پیوست شمارۀ دوازده : پیام ملامصطفی بارزانی به رهبر انقلاب

پیوست شمارۀ سیزده : واکنش مردم ایران به رخدادهای کردستان آن سوی مرز

کتابنامه

نمایه

نگاره ها ( عکس ها )

نظر شما