۲۴ - اسفند - ۱۳۹۶


Iranmehr-1

تاجی بر تارک تاریخ معاصر

(تحلیلی از جریان ملی شدن نفت و ۲۸ ماه حکومت مردمی دکترمصدق)

نوشتۀ : دکتر علی اکبر نقی پور

۳۶۷ صفحه – ۱۶۰۰۰ تومان
ناشر : انتشارات ایرانمهر

فروش در کتابفروشی های معتبر سراسر کشور

فروش تلفنی : ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶  و  ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱

نظر شما