۱۳ - آبان - ۱۳۹۶
نوشته ی : شورای نویسندگان پارسی انجمن


 

 

 

 

 

 

به دنبال دگرگون کردن نام «زبان فارسی تاجیکی» به «زبان تاجیکی» در مجلس ملی تاجیکستان ،که با پشتیبانی‌های آشکار و پنهان عربستان سعودی انجام شد، بنگاه خبرپراکنی بی‌. بی. سی نیز نام تاربرگ «بی‌بی‌سی برای افغانستان» را در سامانۀ فیس‌بوک  به «بی‌بی‌سی دَری» دگرگون کرده است. این دیگرگونی بر پایۀ این دیدگاه است که زبان دری و زبان پارسی دو زبان دیگرسان (متفاوت) و جدا هستند ؛ دیدگاهی که  از هیچ پشتوانۀ دانشیک و زبان‌شناسیک برخوردار نیست. هرچند چنین کنش‌ها و کردوکارهایی از این رسانه بی‌پیشینه نیست، این بار کار از بازیگوشی‌های ریز و درشت گذشته است و دست‌اندرکاران این رسانه ، آشکارا به تحریفی تاریخی و زبانی دست یازیده‌اند .

انجمن پایش و پالایش زبان پارسی (پارسی انجمن) این دگرگونی نام را دارای آماج‌های سیاسی و قومی آشکار و در راستای جدایی انداختن میان  مردمان‌ هم‌تبار و همریشۀ افغانستان، تاجیکستان و ایران ارزیابی می‌کند و از کارشناسان و پاسخداران (مسوولان) این رسانۀ جهانی می‌خواهد که پاسخگو باشند ، بر پایۀ کدام سند و گواه، دری را زبانی جدا از پارسی  می شناسانند.

همچنین بر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که به فرنام (عنوان) نهادی رسمی به‌سادگی از کنار چنین پرسمان‌هایی (مسایلی) نگذرد و در برابر کنش‌های نیرنگ‌آلود جدایی‌پراکنان‌، به پشتیبانی و پدافند از زبان پارسی برخیزد. در زمانی که فریاد واخواست (اعتراض) پارسی‌زبانان از گوشه گوشۀ گیتا‌شناسی (جغرافیای) پارسی بلند شده است، روا نیست که فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران خاموش باشد .

                                                                                                                                               سیزدهم آبان ۱۳۹۶

« پی افکندم از نظم کاخی بلند  /   که از باد و باران نیابد  گزند » ( بیتی از فردوسی بزرگ )

« پی افکندم از نظم کاخی بلند / که از باد و باران نیابد گزند » ( بیتی از فردوسی بزرگ )

نظر شما