۱۸ - خرداد - ۱۳۹۵
سروده ی : نجیب بارور


 

 

 

 

 

 

 

 

هر کجا  مرز کشیدند ، شما  پل  بزنید

حرف  تهران و سمرقند  و  سرپل بزنید

 

هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او

حرف   از  پنجره ی   رو به تحمل  بزنید

 

نه بگویید، به بت های سیاسی نه ، نه!

روی گور  همه ی تفرقه ها   گل  بزنید

 

مشتی از  خاک بخارا و گل از نیشاپور

با هم  آرید و به مخروبه ی کابل  بزنید

 

دختران   قفس افتاده ی   پامیر  عزیز

گلی از باغ خراسان به  دو کاکل بزنید

 

جام  از بلخ بیارید  و  شراب  از  شیراز

مستی هر دو جهان را به  تغزل  بزنید

 

 

نظر شما