۲۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۵


 

Cyrus   The   Great-cover

هنر  رهبری  کورش  بزرگ

نوشته ی : گزنفون

خوانش : لاری هدریک

ترجمه ی : کورش زعیم

با مقدمه ی :دکتر محمدعلی  دادخواه

طراحی های : جمشید  حقیقت شناس 

چاپ اول : ۱۳۹۵
۳۲۸  صفحه – چهار رنگ – ۲۲۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات  هزار کرمان – ۶۶۹۲۳۹۴۶ – ۰۲۱  و  ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

نشانی پایگاه ( سایت ) فروش اینترنتی  : http://www.hazarekerman.ir

نظر شما