۱۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۵
سروده ی : نادره بدیعی


The   Persian  Gulf  -1 - Copy

 

 

 

 

 

تو  آن بیکران  آبی  جاودانی

تو  یادآور روشن آسمانی…..

تو  دریای  ایرانی  و  فارس  نامت

چنین هستی امروز  و  در  هر  زمانی

یکی راز  با  خاک و  با خون  نوشته

که پاینده بر  راز  این  نامگانی

که نام  تو  با خون نوشتیم  بنگر

به  تاریخ  گیتی  که  تو  جاودانی…

که  آری خلیجی سترگ  و  ستیها

که  از آن  آن پهلو  سیستانی

که  آری خلیجی بزرگ  و دلاویز

که  از آن آتشگه  آذرانی

که  آری  خلیجی  از  آن خراسان

خلیج  کویری  و  آزادگانی

خلیج همه مردم کرد  و  گیلی

خلیج عزیزان مازندرانی

خلیج  بلوچان و  از  آن  کرمان

ز  ایلامی از خوز  و  شکرستانی

نه تنها یکی نامی و  فارس نامت

که در جان ایران نهانی نهانی

به نامی که  با خون نوشتیم  ز  آغاز

به  تاریخ  گیتی بمانی بمانی……

نظر شما