۱۴ - خرداد - ۱۳۹۳


 

 

Sotoun - e  Pandjom-cover

ستون پنجم

( گوشه ای از فعالیت های عوامل آلمان بر اساس اسناد بریتانیا ( ایران ۱۳۲۴ – ۱۳۲۰ ))

ترجمه ی : کاوه  بیات

چاپ اول : ۱۳۹۱ ؛ چاپ دوم : ۱۳۹۱
۳۸۸ صفحه – ۱۴۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات جهان کتاب – شماره برای فروش تلفنی : ۷۷۶۴۲۵۱۹ و ۷۷۶۴۲۵۲۰ – ۰۲۱

نظر شما