۲۶ - فروردین - ۱۳۹۸
نوشتۀ : عقاب علی احمدی


 

 

ایرانشهر
(گاهشماری های ایران فرهنگی – ۱۳۹۸)
پژوهش : وحید شریعت زاده
تدوین : مهران غلامی
آماده سازی و پردازش : م. ایران نژاد ، عبدالله موذن زاده ،
امین محمودی ، علی رنگچیان ، وحید روزبهانی ، علی غلامی
چاپ دوم: زمستان ۱۳۹۷
ناشر : انتشارات ایران نگار – تلفن ۶۶۹۰۷۴۲۸
فروش تلفنی : ۰۹۱۰۴۳۲۴۲۱۱  –  ۰۹۳۳۵۴۵۸۳۶۶  –   ۰۹۱۲۷۳۳۴۲۶۶

این گاهشماری که به شیوۀ «سررسیدنامه » تدوین و منتشر شده است ، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ به بازار آمده است. در برگه های آغازین این سررسید مطالبی همچون سرود « ای ایران » ( سرودۀ جاودان یاد استاد حسین گل گلاب ) ؛ نمودار جشن های ایرانی ؛ متن فرمان کورش بزرگ ( با برگردان پروفسور عبدالمجید ارفعی ) ؛ گاهشماری مهی ( قمری ) تیره های ایرانی و همسایگان ایران ؛ گاهشماری های خورشیدی ایرانی همسایگان ایران؛ گاهشماری کشورهای باستانی میان رودان و سوریه ؛ گاهشماری شهرهای باستانی میان رودان ؛ نام گاه های شبانه روز ایرانی ؛ پنجه اندرگاه ؛ گهنبارها ؛ شناخت زمان (زروان ) ؛ نام های سی روز ماه در فرهنگ ایرانی ؛ جدول نام ۱۲ ماه سی روزۀ ایرانی ؛ آگاهی هایی دربارۀ سی روز ماه ایرانی ؛ معرفی اندرزنامۀ « آذرباد مهراسپندان ) ؛ باورهای فرهنگی کهن دربارۀ سی روز ماه (از ملک الشعرای بهار ) ؛ گل ها و گیاهان و پیوند آنها با روزهای ماه ایرانی (برگرفته از بندهش ) ، یادکرد نام روزهای ماه و گل های هر ماه در سروده های مسعود سعد سلمان و هشت نقشۀ باستانی از ایران و جهان از آثار دانشمندان ایرانی آمده است . پس از آن مناسبت های مهم هر ماه در ۱۲ صفحه با تصویرهایی از بزرگان ایران آمده که رنگ و جلایی دوچندان به این گاهشماری بخشیده است .

در پایان این سررسیدنامه ، مطالبی در بارۀ یکاهای سنجش زمان ، وزن ، درازا ، شار ( حجم ) و رویه (مساحت ) در فرهنگ ایرانی ، واژه های پولی و مالی در فرهنگ ایران و آگاهی هایی دربارۀ دستاوردهای علمی ایرانیان از دوران باستان آمده است .

چنانچه علاقه مندان نتوانستند این سررسید را در بازار کتاب پیدا کنند ، می توانند با شماره تلفن ناشر یا شماره همراه ۰۹۱۰۴۳۲۴۲۱۱ تماس بگیرند تا سررسید برای آنها فرستاده شود.

نظر شما