۴ - فروردین - ۱۳۹۴


The  Geopolitice  of  Shiee

ژئوپلیتیک تشیع در آسیای مرکزی

نوشته ی : شعیب بهمن

چاپ اول : ۱۳۹۳

۲۰۱ صفحه – ۱۲۰۰۰ تومان

ناشر : موسسه ی مطالعات اندیشه سازان نور –  تلفن : ۲۴۸۳۵۳۲۹ – ۰۲۱

نویسنده ی این کتاب در این پژوهش ، ضمن مرور روند تاریخی پیدایش و گسترش تشیع در آسیای مرکزی ، به بررسی وضعیت شیعیان این منطقه در دوران پس از فروپاشی شوروی پرداخته است. در این کتاب همچنین ویژگی‌های ژئوپلیتیکی شیعیان آسیای مرکزی و جایگاه شیعیان این منطقه در ژئوپلیتیک تشیع نیز مورد بحث قرار گرفته است . اگرچه پیروان مذهب شیعه در آسیای مرکزی از نظر جمعیتی و مذهبی در اقلیت قرار دارند، اما در عین حال دارای ویژگی‌های جالب توجهی نیز هستند که آنها را از شیعیان در دیگر نقاط جهان جدا می‌کند .

پرسش اصلی پژوهش حاضر، دستیابی به پاسخی روشن در این باره است که شیعیان آسیای مرکزی از چه جایگاهی در ژئوپلیتیک تشیع برخوردار هستند؟ در این راستا فرض پژوهش حاضر بر این مبنا استوار شده که شیعیان آسیای مرکزی به دلیل جمعیت اندک، پراکندگی جغرافیایی و تحت فشار قرارگرفتن از سوی حکومت‌های کشورهای منطقه و هم‌چنین جریان‌های افراطی و تندرو ، فاقد شرایط و عناصر ژئوپلیتیکی اند .

فهرست مطالب این کتاب چنین است :

مقدمه

فصل اول : ژئوپلیتیک، مذهب و تشیع

فصل دوم : اسلام و تشیع در منطقه آسیای مرکزی

فصل سوم : فرقه‌ها ، جمعیت و جغرافیای تشیع در آسیای مرکزی

فصل چهارم : وضعیت شیعیان در کشورهای آسیای مرکزی

فصل پنجم : ژئوپلیتیک تشیع و شیعیان آسیای مرکزی

نتیجه گیری

نظر شما