۳ - خرداد - ۱۳۹۶


ناخدا هوشنگ صمدی ، کسی است که 34 روز فرماندهی تکاورانی را بر عهده داشت که از این خرمشهر در برابر یورش عراق دفاع کردند . عکس بالا  ناخدا صمدی را در مراسم پرده برداری از مجسمه اش نشان می دهد.

ناخدا هوشنگ صمدی ، کسی است که ۳۴ روز فرماندهی تکاورانی را بر عهده داشت که از این خرمشهر در برابر  یورش عراق دفاع کردند . عکس بالا  ناخدا صمدی را در  مراسم  پرده برداری از  مجسمه اش نشان می دهد.

نظر شما